Algemene voorwaarden professionals

 Algemene voorwaarden voor Professionals voor toetreding tot Natuurlijk Gezond Noord Limburg 

Natuurlijk Gezond Noord Limburg heeft als doel gezondheidsbevordering op natuurlijke wijze een volwaardige plaats te geven in onze samenleving. Om dit te bereiken verstrekt zij informatie over natuurlijke gezondheid op haar website en andere kanalen. Daarnaast verbindt zij de aangesloten professionals d.m.v. gezamenlijke activiteiten en inspireren de aangesloten professionals elkaar met hun kennis en kunde. 

Door u aan te sluiten bij Natuurlijk Gezond Noord Limburg onderschrijft u deze doelen en helpt u, daar waar mogelijk, mee aan de realisatie daarvan. 

1. Aanmelden.
Middels het invullen van het registratieformulier op www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl, gaat u een overeenkomst aan met Natuurlijk Gezond Noord Limburg. Deze overeenkomst houdt in: De vermelding van uw praktijk en activiteiten van uw praktijk op en de mogelijkheid deel te nemen aan de activiteiten van Natuurlijk Gezond Noord Limburg welke voor de aangesloten professionals worden georganiseerd. 

De stichting houdt zich het recht voor uw aanmelding te beoordelen op overeenkomstigheid met haar doelen. Na goedkeuring ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, met factuur. 

2. Geen herroepingsrecht.
Deze overeenkomst valt onder het ondernemersrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing aangezien de dienst (de vermelding op de website) strikt persoonlijk van aard is en/of maatwerk betreft welke uitsluitend uw praktijk of dienstaanbod betreft. Op de website van Natuurlijk Gezond Noord Limburg heeft u de mogelijkheid om kosteloos wijzigingen aan te brengen (met uitzondering van het toevoegen van extra categorieën). 

3. Betalingsverplichting.
Na de goedkeuring wordt er voor u op de website van Natuurlijk Gezond Noord Limburg ruimte gereserveerd, uw account geactiveerd en worden de zoekmachines op de hoogte gebracht dat deze website een nieuwe interne pagina heeft. Toekenning van uw gebruikersnaam en wachtwoord is een handmatig proces dat bij het aangaan van de overeenkomst van toepassing is. Er vinden meteen werkzaamheden voor u plaats, waarvoor u een betalingsverplichting aangaat om binnen de wettelijke termijn, van 14 dagen na factuurdatum, het verschuldigde bedrag te voldoen. 

4. Extra opties en correctie.
U kunt na registratie en het invullen van uw account zelf nog wijzigingen aanbrengen in uw account op de website van Natuurlijk Gezond 

Noord Limburg. Dit kan onbeperkt. Let op: Vermelding in een extra categorie is tegen meerprijs mogelijk. Deze extra componenten worden op uw factuur gespecificeerd. 

5. Overeenkomst voor onbepaalde duur en opzegging.
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en loopt per kalenderjaar. Per jaar bedragen de kosten € 95 incl. BTW inclusief één categorie. Voor iedere extra categorie betaald u € 15 

Aanmelden kan dagelijks, betalingen daarentegen geschiedt per kwartaal. U betaald dan het eerste kalenderjaar een contributie overeenkomstig de verstreken maanden. 

• 1 januari tot 31 maart € 95 
• 1 april tot 30 juni € 75
• 1 juli tot 30 september € 55 
• 1 oktober tot 31 december € 35

Om de overeenkomst te beëindigen stuurt u een E-mail, rechtstreeks of via het contactformulier, met het verzoek om met ingang van het volgende kalenderjaar de overeenkomst te beëindigen inclusief uw presentatie op de website van de stichting. 

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging waarmee de nieuwe overeenkomstperiode van toepassing is. Hierop wordt in uitzonderlijke gevallen van af geweken. Dit ter beoordeling van Natuurlijk Gezond Noord Limburg. 

Opzegging met een betalingsachterstand is niet mogelijk. Restitutie van abonnementsgeld kan nooit plaatsvinden. 

Beëindiging dient te geschieden uiterlijk vóór 1 december om lidmaatschap op te zeggen voor het volgende jaar. 

6. Factuur.
U ontvangt een factuur op naam op het door u opgegeven adres. Bij niet tijdige betaling wordt er na 30 dagen een (E-mail) herinnering verzonden. Na het verstrijken van die betalingstermijn wordt de factuur uit handen gegeven. Eventuele extra kosten zijn voor rekening van de debiteur. Vanaf de laatste herinnering tot het moment van betaling zal de presentatie op de website van Natuurlijk Gezond Noord Limburg niet zichtbaar zijn. 

7. Vrijwaring copyright.
Alle geplaatste teksten en afbeeldingen, logo’s of beeldmerken vallen onder verantwoordelijkheid van u (de accounthouder). Denk hierbij aan teksten en afbeeldingen, niet van uzelf afkomstig. Natuurlijk Gezond Noord Limburg is niet aansprakelijk voor het schenden van auteursrecht of copyright op afbeeldingen, artikelen en teksten die door accounthouder geplaatst zijn. Als teksten, artikelen en afbeeldingen door de stichting, na uw toestemming, zijn overgenomen, beschouwt zij deze als rechten vrij en legt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de afkomstige website. De inhoud van externe pagina’s en websites waar naar www.natuurlijkgezondnoordlimburg.nl kan verwijzen valt buiten de invloed van de stichting en haar verantwoordelijkheid. Bij het aangaan van de overeenkomst verleent u de rechten voor het gebruik en delen van uw gegevens op socialmedia en andere kanalen. 

8. Terughoudendheid.
De accounthouder zal geen kwetsende, beledigende, provocerende of discriminerende teksten of afbeeldingen plaatsen. Ook zal deze geen uitspraken doen lijkende op garanties in het behandel proces. De stichting verwacht van accounthouder terughoudendheid op de website in het doen van beloften, het geven van garanties of het scheppen van hoop ten aanzien van personen met een terminale, erfelijke of ongeneeslijke aandoening, ongeacht de 

eerder behaalde resultaten. Dit ter beoordeling van Natuurlijk Gezond Noord Limburg. 

9. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe regeling van kracht inzake de bescherming van persoonsgegevens. De stichting begrijpt het doel van deze regeling, maar zij begrijpt ook dat als zij uw gegevens niet tonen, dat diegene die naar u of uw praktijk zoekt niet verder zal komen. Met de akkoordverklaring van deze algemene voorwaarden gaat u er ook mee akkoord dat Natuurlijk Gezond Noord Limburg uw (praktijk) gegevens toont en deelt. U kiest er zelf voor om bepaalde gegevens niet te tonen. U kunt hierbij denken aan geen adres gegevens in beeld, maar uw email en mobiele telefoonnummer wel. Als u reageert in de blog van Natuurlijk Gezond Noord Limburg onder uw eigen naam gaat u automatisch akkoord met de automatische publicatie van uw reactie met de opgegeven naam. 

10. Opheffen account.
De webbeheerder kan uw account weigeren of sluiten. In dat geval wordt u hierover inhoudelijk geïnformeerd. 

11. Aansprakelijkheid.
Natuurlijk Gezond Noord Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van vermeldingen op haar website of andere kanalen. Ook vrijwaart de Professional Natuurlijk Gezond Noord Limburg van alle schade en kosten, die het gevolg zijn van het handelen van Professional. In het bijzonder waar het klanten betreft van Professional die via de website van Natuurlijk Gezond Noord Limburg in contact zijn gekomen met Professional en die vervolgens onoordeelkundig zijn behandeld of geadviseerd door Professional (alles in de ruimste zin van het woord).